Remaining in the Truth of Christ

Remaining in the Truth of Christ

Antalst

275 kr

inkl. moms

Beskrivning

Klyftan mellan Kyrkans traditionella lära i familje- & äktenskapsfrågor och de sekulariserade samhällenas olika samlevnadsformer blir allt djupare. Men också inom Kyrkan själv — i synnerhet inom det tyskspråkiga området — har det blivit tydligt att det finns skiljelinjer bland såväl kardinaler som biskopar i dessa frågor. Och under biskopssynoden oktober 2014 & 2015 kom dessa olika synsätt i öppen dag när man samlats för att diskutera hur den nutida Kyrkan ska ställa sig i just familje- & äktenskapsfrågor.

Denna mycket uppmärksammade, aktuella och viktiga bok skrevs som en förberedelse inför just biskopssynoden om familje- & äktenskapsfrågor 2014-2015. Författare är inga mindre än fem mycket välkända kardinaler (Troskongregationens prefekt kardinal Gerhard Müller, samt Raymond Burke; Walter Brandmüller; Carlo Caffarra och Velasio De Paolis) och fyra forskare — en augustin (professor Robert Dodaro), två jesuiter (Paul Mankowski och ärkebiskop Cyril Vasil) samt thomisten professor John M. Rist.

Remaining in the Truth of Christ — Marriage and Communion in the Catholic Church diskuterar bl.a. sådana brännande frågor som äktenskapets oupplöslighet samt huruvida Kyrkan av barmhärtighetsskäl ska börja ge samboende och frånskilda omgifta tillträde till Kommunionen eller inte. Boken redogör också för den långa historien av Katolskt motstånd mot de ortodoxa kyrkornas praxis att "av barmhärtighetsskäl" tillåta omgifte av frånskilda, inklusive de allvarliga teologiska och pastorala svårigheter denna ortodoxa praxis för med sig.

I polemik mot främst den tyske kardinalen Walter Kasper och hans meningsfränder visar författarna att det finns ingen motsägelse mellan den traditionella Katolska läran — som baserar sig på Jesu egen undervisning och nuvarande pastoral praxis — och äkta barmhärtighet och medkänsla. Undersöker man Kyrkans undervisning närmare finner man där "barmhärtighetens evangelium".


"Eftersom det är apostlaämbetets uppgift att se till att Kyrkan förblir i Kristi sanning, och att leda henne allt djupare in i den, måste herdarna aktivt stödja trosmedvetandet hos alla troende, undersöka och auktoritativt bedöma äktheten i dess uttrycksformer, och föra de troende fram till en allt mognare evangelisk bedömning."
Hl. Johannes Paulus II i sin apostoliska förmaning Familiaris Consortio, 5.